امیرحسین غلامی مدیرعامل

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف است.

به عنوان ارزیاب و مصحح آزمون های تشریحی در موسسه قلمچی فعالیت داشته است.

همچنین مدتی در موسسه نوآوران دانش مشغول بوده است.

هم اکنون مدیرعامل گروه آموزشی دبیرو و آی کلاس می باشد.