امیرحسین رمضانی هیئت علمی تجربی

رتبه ی 7 کنکور تجربی سال 93 و دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

مدتی به عنوان پشتیبان ویژه ی رتبه های برتر فعالیت کرده است.

سرآمد آن مشاوره به رتبه یک کنکور 94 تجربی (محمد مهدی خادم شبیری) می باشد.

اکنون به عنوان هیئت علمی تجربی در گروه آموزشی دبیرو فعالیت می کند.